Vật liệu phi kim loại
Thân bơm: Phi kim loại, van phân phối khí: Kim loại