Valve - Accessories

Globe Valve

SCREWED ENDS

Model No: KE-8213, KE-8213A, KE-8291, KE-8292, KE-8293, KE-8295, KE-8295A

FLANGED ENDS

Model No: KE-8191, KE-8191, KE-8193, KE-8194, KE-8195