Khác

Blagdon

BƠM KIM LOẠI

B06, B15, B25, B40, B50, B75, X25, X50, X75

BƠM PHI KIM LOẠI

B06, B15, B25, B50, B75

BƠM PTFE

B15, B25

HYGIENIC PUMPS

B15, B25, B50

BƠM FDA

B15, B25, B40, B50

BƠM CAO ÁP

B25, B50

BESPOKE PUMPS

BƠM LY TÂM AP50

Lưu lượng max: 148 gal/min
Áp lực max: 8.6 bar

PHỤ KIỆN