Máy bơm

Bơm định lượng Tacmina - Nhật

DIRECT DRIVE DIAPHRAGM METERING PUMP F

Lưu lượng Max 0.03~30L/min
Áp lực Max 1.0MPa

HYDRAULIC DIAPHRAGM METERING PUMP F

Lưu lượng Max 0.097~10L/min
Áp lực Max 2.5MPa

PLUNGER METERING PUMP F

Lưu lượng Max: 0.004~10L/min
Áp lực Max : 10MPa

SMALL DIRECT DRIVE DIAPHRAGM METERING PUMP V

Lưu lượng max: 0.01~1L/min
Áp lực Max: 1.5MPa

SMALL DIRECT DRIVE DIAPHRAGM METERING PUMP CS2

Lưu lượng Max 0.01~1L/min
Áp lực Max 1.5MPa

CHEMICAL INJECTION SYSTEMS PTS -30-50-120L

PZ

Lưu lượng 100mL/min
Áp lực: 1.5 MPa

PW

Lưu lượng Max: 220mL/min
Áp lực Max: 2.0MPa

PZD

Lưu lượng: 540mL/min
Áp lực: 0.3MPa

PZi

Lưu lượng: 540mL/min
Áp lực: 0.3MPa

PZiG

Lưu lượng: 1000mL/min
Áp lực Max: 1.0MPa

TPL

Lưu lượng max: 0.1~30 lít/phút
Áp lực max: 15MPa