Máy bơm

Bơm, máy nén LPG Corken - Mỹ

Bơm cánh gạt dạng trượt

Lưu lượng: up to 385 gpm (1,457 l/min)
Áp lực làm việc: up to 400 psi (27.6 bar)

Bơm cánh gạt model Z

Lưu lượng: up to 1,457 l/min
Áp lực làm việc: up to 27.6 bar

Hydraulic Option for Sliding Vane Pumps

LPG RECIPROCATING COMPRESSORS

Máy nén dạng pít tông: up to 117 cfm (198.8 m3/hr)
Áp lực làm việc: up to 450 psi (31 bar g)
Công suất: up to 45 hp (34 kW)

LPG STATIONARY AND TRUCK PUMPS

Lưu lượng: up to 385 gpm (1,457 l/min)
Áp lực làm việc: up to 400 psi (27.6 bar)

HORIZONTAL RECIPROCATING GAS COMPRESSORS

Máy nén dạng pít tông: up to 414 cfm (704 m3/hr)
Áp lực làm việc: up to 1,650 psi (113.8 bar g)

LPG RECIPROCATING COMPRESSORS

máy nén dạng pít tông: up to 117 cfm (198.8 m3/hr)
Áp lực làm việc: up to 450 psi (31 bar g)

Sliding Vane Pumps Explained

Lưu lượng: up to 385 gpm
Áp lực làm việc up to 400 ps

C-Model Turbine Pumps

Lưu lượng: up to 40 gpm (151.4 l/min)
Áp lực làm việc: up to 400 psi (27.6 bar)

DL-, DLD- & DLF-Model Turbine Pumps

Lưu luọng: up to 50 gpm (189 l/min)
Áp lực làm việc: up to 400 psi (27.6 bar)

F-, FD- & FF-Model Turbine Pumps

Lưu lượng: up to 50 gpm (189.3 l/min)
Áp lực làm việc: up to 400 psi (27.6 bar)

HDP TURBINE PUMP PACKAGES
Model: 150, 060, 075