Máy bơm

Bơm màng Versa Matic - Mỹ

V SERIES CLASSIC PUMP

VERSA MATIC

CLAMPED

Lưu lượng:  265 – 984 L/ min
Áp lực: 8.5 bar

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Size: 1/2″
Lưu lượng: Max 53 L/min

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Lưu lượng: 53-587 L/min
Áp lực: max 8.5 Bar

BOLTED WITH NON METALLIC CENTER

Lưu lượng: 15-1060 L/min
Áp lực: max 8.5 Bar

FOOD PROCESSING

Lưu lượng: 53-984 L/min
Áp lực: max 8.5 Bar

HIGH PRESSURE

Lưu lượng: 261 L/ min
Áp lực: max 16 Bar

SUBMERSIBLE

Lưu lượng: 43 gpm (163 lpm)

UL-LISTED

Lưu lượng: 132 L/ min
Áp lực: max 8.5 Bar

FLAP VALVE

Lưu lượng: 681 L/ min
Áp lực: 8.5 Bar

3A SANITARY

Lưu lượng: 227-681 L/ min
Áp lực: max 8.5 Bar