Máy bơm

Bơm màng Versa Matic - Mỹ

BOLTED

Lưu lượng max: 871 lít/phút

BU LÔNG VAN KHÍ KIM LOẠI

Lưu lượng max: 53 lít/phút

BOLTED WITH NON METALLIC CENTER

Lưu lượng max:  53 lít/phút

CLAMPED

Lưu lượng max: 984 lít/phút

CLAMPED V-SERIES CLASSIC

Lưu lượng max: 833 lít/phút

BOLTED WITH NON METALLIC CENTER

Lưu lượng max: 1,060 lít/phút

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Flow rate: up to 587 lpm

3A SANITARY

Lưu lượng max: 681 lít/phút

FLAP VALVE

Lưu lượng max: 681 lít/phút

THỰC PHẨM

Lưu lượng max: 984 lít/phút

HIGH PRESSURE

Lưu lượng max: 261 lít/phút

SANITARY

Lưu lượng max: 681 lít/phút