Máy bơm

Bơm, máy nén Corken - Mỹ

LPG STATIONARY AND TRUCK PUMPS

Lưu lượng max: 1,457 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

LPG RECIPROCATING COMPRESSORS

Lưu lượng max: 198.8 m3/h
Áp lực max: 31 bar

HORIZONTAL RECIPROCATING GAS COMPRESSORS

Lưu lượng max: 704 m3/hr
Áp lực max: 113.8 bar

DÒNG TUABIN C

Lưu lượng max: 151.4 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG CÁNH GẠT SERIES Z

Lưu lượng max: 1,457 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG TUABIN DL – DLD – DLF

Lưu luọng max: 189 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG TUABIN F – FD – FF

Lưu lượng max: 189.3 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG CÁNH GẠT DẪN ĐỘNG THỦY LỰC

DÒNG CÁNH GẠT SERIES CD

Lưu lượng max: 1,514 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG CÁNH GẠT SERIES PT

Lưu lượng max: 995 lít/phút
Áp lực max: 13.8 bar

DÒNG CÁNH GẠT SERIES PZ

Lưu lượng max: up to 624.5 lít/phút
Áp lực max: up to 13.8 bar

DÒNG CÁNH GẠT DẪN ĐỘNG THỦY LỰC