Máy bơm

Bơm thùng phuy Flux - Đức

CONTAINER PUMP MINIFLUX

For horizontal use

BƠM PHUY CẠN 99.98%

Lưu lượng max: 120 lít/phút
Áp lực max: 26 mwc

BƠM PHUY NẰM NGANG

Lưu lượng max: 240 lít/phút
Áp lực max: 30 mwc

BƠM PHUY KHÔNG SEAL

Lưu lượng max: 240 lít/phút
Áp lực max: 30 mwc

DRUM PUMP FOR MIXING AND/OR PUMPING F 426

Lưu lượng max: 240 lít/phút
Áp lực max: 13 mwc

DRUM PUMP SEALLESS F424 PP-41/36-1000

Lưu lượng max: 240 lít/phút
Áp lực max: 30 mwc

DRUM PUMP WITH MECHANICAL SEAL F 430 / FP 430

Lưu lượng max: 240 l/min
Áp lực max: 30 mwc

BƠM PHUY CHỐNG CHÁY NỔ

Lưu lượng max: 105 lít/phút
Áp lực max: 32 mwc

DRUM PUMP FOR MIXING AND/OR PUMPING F 426

Lưu lượng max: 240 l/min
Áp lực max. 13 bar

DRUM PUMP SEALLESS F424 PP-41/36-1000

Price: VNĐ 20.450.000
Flow rate: max. 240 l/min
Delivery head: max. 30 mwc

DRUM PUMP WITH MECHANICAL SEAL F 430 / FP 430

Lưu lượng max: 240 lít/phút

CUSTOMIZED ALL-IN SOLUTIONS

From pump kits to comprehensive systems