Máy bơm

Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

TCK

Lưu lượng Max m³/h: 300
Áp lực Max: 16

TBH

Lưu lượng Max m³/h: 70
Áp lực Max: 35

TCD

Lưu lượng Max m³/h: 350
Áp lực Max: 10

TCT

Lưu lượng Max m³/h: 250
Áp lực Max: 7

TCH

Lưu lượng Max m³/h: 500
Áp lực Max: 15

TCA

Lưu lượng Max m³/h: 100
Áp lực Max: 10

TBA

Lưu lượng Max m³/h: 35
Áp lực Max: 35

TCN

Lưu lượng Max m³/h: 250
Áp lực Max: 7

TBAK

Lưu lượng Max m³/h: 35
Áp lực Max: 16

TCHM

Lưu lượng Max m³/h: 2200
Áp lực Max: 8

MCU-CH

Lưu lượng Max m³/h: 1200
Áp lực Max: 6

HYDROSYS

Lưu lượng: Max 3500 m3/h
Áp lực: 33-900 mbar