Máy bơm

Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

SPECIALS NEW

Lưu lượng: 205-3250 m3/h

BOOSTER HV

Lưu lượng: 205-3250 m3/h

EXHAUSTERS

Lưu lượng: 205-3250 m3/h

BLOWERS

Lưu lượng: 205-3250 m3/h

TRVX

Lưu lượng: max 1050 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRV

Lưu lượng: max 500 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRS

Lưu lượng: max 3500 m3/h
Áp lực: 150 – 900 mbar

TRM

Lưu lượng: max 270 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRH

Lưu lượng: max 3500 m3/h
Áp lực: 33 – 200 mbar

HYDROSYS

Lưu lượng: Max 3500 m3/h
Áp lực: 33-900 mbar

MCU-CH

Lưu lượng Max m³/h: 1200
Áp lực Max: 6

TCHM

Lưu lượng Max m³/h: 2200
Áp lực Max: 8 mbar