Máy bơm

Bơm bánh khế Wright Flow - Mỹ

On-Line & Dura-Lobe

Concept SQ

REVOLUTION

Lưu lượng: Up to 1.9m3/hr
Áp lực: 31BR

 

TRA® 10

Dãy lưu lượng: 0.1 to 450 gpm
Dãy áp lực: to 200 PSI

TRA® 20

Dãy lưu lượng: 0.1 to 310 gpm
Dãy áp lực: to 500 PSI

CLASSIC PLUS & MULTIPUMP

STERILOBE

MAINTENANCE KITS