Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

Máy bơm ly tâm

MCU-CH

Lưu lượng Max m³/h: 1200
Áp lực Max: 6

TCHM

Lưu lượng Max m³/h: 2200
Áp lực Max: 8 mbar

TBAK

Lưu lượng Max m³/h: 35
Áp lực Max: 16 mbar

TCN

Lưu lượng Max m³/h: 250
Áp lực Max: 7 mbar

TBA

Lưu lượng Max m³/h: 35
Áp lực Max: 35 mbar

TCA

Lưu lượng Max m³/h: 100
Áp lực Max: 10 mbar

TCH

Lưu lượng Max m³/h: 500
Áp lực Max: 15 mbar

TCT

Lưu lượng Max m³/h: 250
Áp lực Max: 7 mbar

TCD

Lưu lượng Max m³/h: 350
Áp lực Max: 10 mbar

TBH

Lưu lượng Max m³/h: 70
Áp lực Max: 35 mbar

TCK

Lưu lượng Max m³/h: 300
Áp lực Max: 16 mbar