Bơm bánh khế Wright Flow - Mỹ

Bơm dạng piston

TRA® 10

Dãy lưu lượng: 0.1 to 450 gpm
Dãy áp lực: to 200 PSI

TRA® 20

Dãy lưu lượng: 0.1 to 310 gpm
Dãy áp lực: to 500 PSI