Bơm, máy nén Corken - Mỹ

Công nghiệp

DÒNG CÁNH GẠT SERIES CD

Lưu lượng max: 1,514 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG CÁNH GẠT SERIES PT

Lưu lượng max: 995 lít/phút
Áp lực max: 13.8 bar

DÒNG CÁNH GẠT SERIES PZ

Lưu lượng max: up to 624.5 lít/phút
Áp lực max: up to 13.8 bar

DÒNG CÁNH GẠT DẪN ĐỘNG THỦY LỰC

DÒNG TUABIN F-, FD- & FF

Lưu lượng max: 189.3 lít/phút
Áp lực max: up to 27.6 bar

DÒNG TUABIN DL-, DLD- & DLF

lưu lượng max: 189.3 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

MÁY NÉN ĐỨNG

Lưu lượng max: 198.8 m3/hr
Áp lực max: 82.8 bar

MÁY NÉN NGANG

Lưu lượng max: 704 m3/h
Áp lực max: 113.8 bar