Bơm màng Versa Matic - Mỹ

Màng bơm

2 MẢNH

VÒM

VERSA-RUGGED DIAPHRAGMS

FUSION
Extended flex-life
Improved performance