Lưu lượng kế

Flux - Đức

FLOW METER FMC / FMJ

Lưu lượng: min. 10 l/min – max. 100 l/min
Áp lực vận hành: max. 6 bar