LPG - NH3

Máy nén đứng

LPG RECIPROCATING COMPRESSORS

Lưu lượng max: 198.8 m3/h
Áp lực max: 31 bar