Bơm màng Versa Matic - Mỹ

Phi kim loại

BOLTED WITH NON METALLIC CENTER

Lưu lượng max: 1,060 lít/phút

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Flow rate: up to 587 lpm