LPG - NH3

Bơm cánh gạt

DÒNG CÁNH GẠT SERIES Z

Lưu lượng max: 1,457 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG CÁNH GẠT DẪN ĐỘNG THỦY LỰC