Bơm định lượng Tacmina - Nhật

Smoothflow pumps

TPL

Lưu lượng max: 0.1~30 lít/phút
Áp lực max: 15MPa

XPL

Lưu lượng max: 0.009~3 lít/phút
Áp lực max: 1.5MPa

APL

Lưu lượng: max 5~45L/min
Áp lực: max 0.5MPa

APLS

Lưu lượng max:1~45 lít/phút
Áp lực max: 0.5MPa

BPL

Lưu lượng max: 0.05~80 lít/phút
Áp lực max: 1.0MPa

PL (Hydraulic Type)

Lưu lượng max: 0.24~28 lít/phút
Áp lực max: 1.0MPa

PL (Plunger)

Lưu lượng max: 0.01~31 lít/phút
Áp lực max: 10MPa

PLSS

Lưu lượng max: 0.14~2.5 lít/phút
Áp lực max: 0.5MPa

Q

Lưu lượng max: 0.1~100 lít/phút
Áp lực max: 2.0MPa

HIGH-VISCOSITY TYPE

Lưu lượng max: 2~10 lít/phút
Áp lực max: 0.5MPa

HIGH-PRESSURE TYPE

Lưu lượng max: 0.8~5 lít/phút
Áp lực max: 50MPa

SMOOTHFLOW SYSTEM