Bơm màng Versa Matic - Mỹ

Dạng đặc biệt

3A SANITARY

Lưu lượng max: 681 lít/phút

FLAP VALVE

Lưu lượng max: 681 lít/phút

THỰC PHẨM

Lưu lượng max: 984 lít/phút

HIGH PRESSURE

Lưu lượng max: 261 lít/phút

SANITARY

Lưu lượng max: 681 lít/phút

SUBMERSIBLE

Lưu lượng max: 1,136 lít/phút

UL-LISTED

Lưu lượng max: 132 lít/phút