LPG - NH3

Bơm tuabin

DÒNG TUABIN C

Lưu lượng max: 151.4 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG TUABIN DL – DLD – DLF

Lưu luọng max: 189 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

DÒNG TUABIN F – FD – FF

Lưu lượng max: 189.3 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar