Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

Bơm chân không/ máy nén

TRVX

Lưu lượng: max 1050 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRV

Lưu lượng: max 500 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRS

Lưu lượng: max 3500 m3/h
Áp lực: 150 – 900 mbar

TRM

Lưu lượng: max 270 m3/h
Áp lực: 33 – 900 mbar

TRH

Lưu lượng: max 3500 m3/h
Áp lực: 33 – 200 mbar

HYDROSYS

Lưu lượng: Max 3500 m3/h
Áp lực: 33-900 mbar