PUMPS

Viking pump - USA

DÒNG SEAL ĐA CHỨC NĂNG

Lưu lượng max: 114 m³/h
Áp lực max: 14 Bar

UNIVERSAL SEAL SERIES: 124A/AE, 4124A/AE, 126A, 4126A, 123A

Lưu lượng max: 365 m³/h
Áp lực max: 14 bar

VIKING PUMP SERIES: 495, 4195, 493, 4193, 4197

Lưu lượng max: 26 m³/h
Áp lực max: 17 bar

DÒNG DẪN ĐỘNG TỪ

Lưu lượng max: 115 m³/h
Áp lực max: 14 bar

HEAVY DUTY ALLOY SERIES: 724, 4724

Lưu lượng max: 25 m³/h
Áp lực max: 14 bar

GENERAL PURPOSE SERIES: 32, 432, 432-X

Lưu lượng max: 102 m³/h
Áp lực max: 17 bar

DÒNG CHỐNG MÀI MÒN CAO

Lưu lượng max: 36 m³/h
Áp lực max: 10 bar

DÒNG CÓ VỎ GIA NHIỆT

Lưu lượng max: 363 m³/h
Áp lực max: 14 bar

UNIVERSAL 682 PUMP MODELS 4223AA/4323AA,4223A/4323A

Lưu lượng max: 364 m³/h
Áp lực max: 14 bar

DÒNG CHUẨN API

Lưu lượng max: 363 m³/h
Áp lực max: 14 bar

JACKETED UNIVERSAL SEAL SERIES: 224A/AE, 4224A/AE/B, 226A, 4226A

Lưu lượng max: 365 m³/h
Áp lực max: 14 bar

DUPLEX FUEL OIL SETS

Lưu lượng max: 285 lít/phút
Áp lực max: 34 bar